Strona główna
Zawiadomienie o obradach XXXI sesji Rady Gminy w VIII kadencji Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 26.10.2022 r.
tbl_rada.gif     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXXI sesję Rady Gminy w VIII kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fabianki (II piętro) dnia 4 listopada 2022 roku o godz. 10.00 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXIX sesji RG z dnia 31.08.2022 r.
4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
5.  Sprawozdanie z realizacji uchwał oraz działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Fabianki.     
6. Informacja Wójta Gminy w zakresie wykonywania prac przez osoby skazane na terenie Gminy Fabianki zgodnie z opinią Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku.
7. Zapoznanie się z wynikami przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2021 r. oraz inne osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych za 2021 r.
8. Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Fabianki za  rok szkolny 2021/2022.
9. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Fabianki za I półrocze 2022 r.
10.  Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmian do budżetu gminy na 2022 rok,
2) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki,
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki,
4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki,
5) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
6) uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
7)  zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
8) przyjęcia „programu Ochrony Środowiska dla Gminy Fabianki na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030”,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Fabianki niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela,
10) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”,
11) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Fabianki.
12) rozpatrzenia petycji Pana Patryka Janusza Króla w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy,
13) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomościpołożonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, jednostka ewidencyjna Fabianki,
14) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomościpołożonej w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, jednostka ewidencyjna Fabianki,
15) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wilczeniec Fabiański - I .
12. Wolne wnioski zapytania.
13. Sprawy różne.
14.  Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy w Fabiankach.

 

Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki     
Adam Rejmak         

Odsłon: 400
 
następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Mapa witryny
Informacje dla rolników
RODO - dane osobowe
Deklaracja dostępności
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Policja
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 80
Wizyt dzisiaj: 21
Wszystkich wizyt: 1180747
Archiwum