Strona główna arrow Rada Gminy
Rada Gminny Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 01.03.2009 r.
       Gmina jest podstawową jednostką samorządową. Swoje zadania wykonuje we własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialność. Może wykonywać zadania zlecone jej przez organy rządowej administracji. Może powoływać na swoim obszarze jednostki pomocnicze, tj. sołectwa, dzielnice czy osiedla. Nie mają one jednak, tak jak gmina, prawnej osobowości. Ustrój gminy jest określany przez statut. Mieszkańcy mają prawo do podejmowania decyzji dotyczących własnej gminy w drodze referendum gminnego, albo też za pośrednictwem organów gminy.


Organy gminy:

 • Rada Gminy – jest organem stanowiącym i kontrolnym, wybierana na 4 lata przez pełnoletnich mieszkańców gminy; składa się z radnych; na jej czele stoi przewodniczący Rady Gminy; do zadań Rady Gminy należy uchwalanie budżetu gminy, statutu gminy, miejscowego planu zagospodarowania, podatków gminnych, ustalanie kierunków działań wójta, powoływanie jednostek pomocniczych (sołectw, dzielnic), sprawowanie funkcji kontrolnej nad działalnością wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych;
 • Wójt (gmina wiejska), Burmistrz (miasto do 100 tys. mieszkańców) lub Prezydent (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców)– organ o charakterze wykonawczym; wójt / burmistrz / prezydent wybierani są w wyborach bezpośrednich na na 4-letnią kadencję.Zadania i kompetencje samorządu gminnego obejmują sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
 • ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

Kompetencje Wójta:

 • wykonywanie uchwał
 • przygotowywanie projektów uchwał
 • przygotowywanie projektu budżetu
 • sprawowanie funkcji kierownika urzędu
 • reprezentowanie gminy na zewnątrz

 

Zadania własne gminy obejmują sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
 • lokalnego transportu zbiorowego
 • ochrony zdrowia
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego
 • edukacji publicznej
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
 • targowisk i hal targowych
 • zieleni gminnej i zadrzewień
 • cmentarzy gminnych
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej
 • promocji gminy
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

Odsłon: 28517
 
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Mapa witryny
Informacje dla rolników
RODO - dane osobowe
Deklaracja dostępności
Policja
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement